Algemene Voorwaarden

 

Inhoudsopgave

Invoering

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Artikel 3 – Prijzen en informatie

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

Artikel 9 – Klachtenbehandelingsprocedure

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 – Persoonlijke gegevens

Artikel 13 – Slotbepalingen

Contactgegevens

 

 

INVOERING 

Door een bestelling te plaatsen op www.beautybymica.nl/winkel gaat u ermee akkoord een Product te kopen op en onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden van Beauty by Mica. (de “Algemene Voorwaarden”).

De Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing tussen u en Beauty by Mica wanneer u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de website www.beautybymica.nl/winkel. (de “Site”).

De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als klant van Beauty by Mica. 

Lees ze aandachtig door. We raden u ook aan om de Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later nog eens kunt raadplegen.

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Overeenkomst : iedere afspraak of overeenkomst tussen Beauty by Mica en de Klant tot aankoop van Producten, waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Klant : de consument of (rechts)persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Beauty by Mica.

Algemene voorwaarden : deze voorwaarden van Beauty by Mica.

Beauty by Mica: een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Alphen aan den Rijn (Nederland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 64740978 handelend onder de handelsnaam “Beauty by Mica”. 

Product(en) : het(de) product(en) zoals aangeboden op de Site.

Site : de website www.beautybymica.nl en al haar subdomeinen.

Transportbedrijf: het logistieke bedrijf die belast is met de bezorging van Producten bij de Klant 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Op alle aanbiedingen en leveringen van en Overeenkomsten met Beauty by Mica zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien de Klant in zijn bestelling, bevestiging of via enig ander communicatiemiddel andere bepalingen of voorwaarden van toepassing verklaart, binden deze bepalingen Beauty by Mica slechts  indien en voor zover Beauty by Mica deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

 

ARTIKEL 3 PRIJZEN EN INFORMATIE

3.1 Alle prijzen zoals weergegeven op de Site en op andere materialen afkomstig van Beauty by Mica zijn inclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de Site. Als het btw-tarief verandert tussen de besteldatum van de klant en de datum waarop we het product leveren, zal Beauty by Mica het btw-tarief aanpassen die doorberekend wordt aan de klant, tenzij de klant het product al volledig heeft betaald vóór de wijziging van het btw-tarief van kracht gaat,. 

3.2 Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, zullen deze vóór het sluiten van de Overeenkomst duidelijk op de Site worden vermeld. De verzendkosten worden apart weergegeven in het bestelproces.

3.3 De inhoud van de Site is met de grootste zorg samengesteld. Beauty by Mica kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Site te allen tijde correct en/of volledig wordt weergegeven. Alle prijzen en andere informatie die wordt weergegeven op de Site en op ander materiaal dat afkomstig is van Beauty by Mica, kan typografische en/of programmeerfouten bevatten. Beauty by Mica is niet aansprakelijk voor dergelijke typografische en/of programmeerfouten en behoudt zich het recht voor om dergelijke fouten te allen tijde te corrigeren. Als Beauty by Mica de bestelling van de Klant accepteert en verwerkt wanneer een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door de Klant als een verkeerde prijsstelling had kunnen worden herkend, kan Beauty by Mica de Overeenkomst beëindigen, alle betaalde bedragen terugbetalen en de geleverde Producten onmiddelijk terugvorderen. 

3.4 De afbeeldingen van de producten op onze website zijn slechts ter illustratie. Beauty by Mica is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen de kleur van het werkelijke product en de kleur van het product zoals weergegeven op de site.

3.5 Beauty by Mica kan het Product wijzigen (i) om eventuele wijzigingen in relevante wet- en regelgevende vereisten weer te geven en (ii) om kleine technische aanpassingen en verbeteringen door te voeren. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het gebruik van het Product door de Klant.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant het aanbod van Beauty by Mica accepteert door op de “KOOP”-knop op de afrekenpagina van de Site te klikken, op welk aanbod deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

4.2 Nadat de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beauty by Mica langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

4.3 Indien blijkt dat de Klant bij het aanvaarden of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Beauty by Mica het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de juiste gegevens van de Klant zijn ontvangen.

4.4 Beauty by Mica behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een bestelling van een Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4.5 Beauty by Mica verbiedt de verkoop van Producten door niet-geautoriseerde wederverkopers en verkoopt of levert geen Producten aan niet-geautoriseerde wederverkopers. Een bestelling geplaatst door een niet-geautoriseerde wederverkoper zal zonder opgaaf van redenen worden afgewezen en de betreffende Klant kan door Beauty by Mica worden uitgesloten van de Site en de geleden schade in rechtens verhalen. 

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Zodra Beauty by Mica de bestelling van een Klant heeft ontvangen en de aanvaarding daarvan heeft bevestigd, zal zij de Producten overhandigen aan het transportbedrijf waarmee zij samenwerkt. het Transportbedrijf evert de Producten aan de Klant.

5.2 Beauty by Mica is bevoegd derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

5.3 De Site bevat informatie over de wijze van levering van de Producten en een schatting van de termijn waarbinnen de Producten aan de Klant zullen worden geleverd.

5.4 Indien Beauty by Mica niet in staat is de Producten binnen dertig (30) dagen na de bevestiging van de acceptatie van de bestelling te leveren, zal zij de Klant hiervan op de hoogte stellen. In dat geval heeft de Klant het recht om ofwel in te stemmen met een nieuwe leveringsdatum of om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, en zal de Klant een terugbetaling ontvangen voor alle betaalde maar niet ontvangen Producten. Beauty by Mica is niet aansprakelijk voor enige vertraging in het leveringsproces.

5.5 Beauty by Mica adviseert de Klant de Producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken binnen twee (2) werkdagen na levering schriftelijk of per e-mail te melden, en in ieder geval binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek.

5.6 Zodra het Product is afgeleverd op het door de Klant opgegeven afleveradres, gaat het risico van het Product volledig over op de Klant, onverminderd eventuele rechten van de Klant. 

5.7 Indien het bestelde Product niet op voorraad is of om een ​​andere reden niet meer leverbaar is, kan Beauty by Mica de bestelling annuleren door de Klant hiervan op de hoogte te stellen of een Product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde Product. De Klant heeft in dat geval het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

ARTIKEL 6 HERROEPINGSRECHT

6.1 De Klant heeft het recht het Product te retourneren binnen veertien (14) dagen nadat het Product aan de Klant is afgeleverd. De Klant moet de kosten dragen voor het verzenden van de Producten naar Beauty by Mica.

6.2 De Klant moet Beauty by Mica op de hoogte stellen van zijn wens om het Product te retourneren door een e-mail te sturen naar webshop@beautybymica.nl , door het modelformulier voor herroeping in te vullen (te vinden aan het einde van deze Algemene Voorwaarden) of in op andere ondubbelzinnige wijze binnen de hiervoor genoemde termijn van veertien (14) dagen nadat het Product aan de Klant is afgeleverd. Deze melding moet de volgende gegevens bevatten: ordernummer, naam, telefoonnummer, e-mailadres en afleveradres. Na ontvangst van de melding zal Beauty by Mica een retournummer en retouradres aan de Klant verstrekken. Na ontvangst van het retournummer heeft de Klant veertien (14) dagen de tijd om het Product aan Beauty by Mica te retourneren.

6.3 Voor zover redelijkerwijs mogelijk moeten geretourneerde Producten worden verzegeld, ongebruikt, onbeschadigd en in de originele ongeopende verpakking met de originele pakbon worden geretourneerd. Geretourneerde Producten die niet aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen, kunnen vanwege gezondheidsbescherming en hygiënische redenen niet worden geaccepteerd.

6.4 De Klant is verantwoordelijk voor de gekozen verzendmethode voor het retourneren van het Product. Het risico van het Product gaat over op Beauty by Mica wanneer Beauty by Mica het Product heeft ontvangen. Dit betekent dat Beauty by Mica niet verantwoordelijk is voor retourzendingen die (bijvoorbeeld) verloren gaan en/of beschadigd raken tijdens het transportproces bij retournering. We raden u daarom aan om te kiezen voor aangetekende verzending, trackinginformatie op te vragen en ervoor te zorgen dat het pakket met de geretourneerde product(en) aanwezig is. Beauty by Mica maakt geen uitzonderingen op dit beleid.

6.5 Beauty by Mica bevestigt na ontvangst de ontvangst van het geretourneerde Product. Binnen veertien (14) dagen nadat de Klant op de hoogte is gesteld dat de Klant het Product wil retourneren, zal Beauty by Mica het totale aankoopbedrag (inclusief verzendkosten) aan de Klant terugbetalen, op voorwaarde dat Beauty by Mica het geretourneerde Product zelf heeft ontvangen of de Klant de verzending kan bewijzen van het product. Indien Klant heeft gekozen voor een eventuele verzendmethode die duurder was dan de “standaard verzendmethode”, vergoedt Beauty by Mica alleen de prijs van de “standaard verzendmethode”.

ARTIKEL 7 BETALING

7.1 De Klant zal de aan Beauty by Mica verschuldigde bedragen betalen in overeenstemming met het bestelproces en via de op de Site geselecteerde betalingsmethode. Beauty by Mica is vrij om elke betaalmethode naar keuze aan te bieden en kan deze betaalmethodes op elk moment wijzigen.

7.2 Eventuele terugbetalingen zullen geschieden op de wijze die de Klant voor betaling heeft gebruikt, tenzij anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 8 GARANTIES EN CONFORMITEIT

8.1 Beauty by Mica garandeert dat de Producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik, zoals beschreven op de Site.

8.2 Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant Beauty by Mica daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen, waarbij een melding binnen twee (2) maanden nadat de consument het gebrek heeft ontdekt, redelijk wordt geacht.

8.3 Indien een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt en de Klant Beauty by Mica daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte heeft gesteld, zal het betreffende Product in overleg met de Klant worden hersteld, vervangen of (gedeeltelijk) terugbetaald. Beauty by Mica betaalt de kosten van retournering en andere verzendkosten in het geval van defecte of verkeerd beschreven Producten.

8.4 Beauty by Mica biedt alleen garanties op Producten die zijn gekocht op de Site of van een geautoriseerde wederverkoper en vergezeld gaan van een geldig ontvangstbewijs of aankoopbewijs. Als u een product koopt van een niet-geautoriseerde wederverkoper, is de garantie niet geldig. Houd er rekening mee dat er enkele websites of dealers zijn (bijv. op Amazon) die beweren geautoriseerde wederverkopers te zijn, maar dat niet zijn. Producten die op deze websites of van deze dealers worden verkocht, hebben geen garantie van Beauty by Mica. Wanneer u producten koopt van een niet-geautoriseerde website, neemt u een risico omdat deze producten namaak, gebruikt of defect kunnen zijn of mogelijk niet ontworpen of geschikt zijn voor gebruik in uw land. Zorg ervoor dat u alleen Producten koopt via de Site of bij een geautoriseerde wederverkoper. Als u vragen heeft over geautoriseerde wederverkopers, neem dan contact met ons op.

 

ARTIKEL 9 KLACHTENBEHANDELINGSPROCEDURE

9.1 Als de Klant klachten heeft in verband met een Product (in overeenstemming met artikel 8 getiteld “Garanties en conformiteit”), of met betrekking tot andere aspecten van de Site of service van Beauty by Mica, kan hij een klacht indienen per e-mail of schriftelijk . De contactgegevens van Beauty by Mica vindt u aan het einde van deze Algemene Voorwaarden.

9.2 Beauty by Mica zal zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Indien Beauty by Mica niet binnen deze termijn een inhoudelijke reactie op de klacht kan formuleren, bevestigt Beauty by Mica binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht de ontvangst van de klacht en geeft een indicatie van de termijn waarbinnen zij verwacht te kunnen reageren. een inhoudelijke of definitieve reactie aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Voor consumenten. Voor zover toegestaan ​​onder toepasselijk (plaatselijk) dwingend recht, is de totale aansprakelijkheid van Beauty by Mica jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot een vergoeding die niet hoger is dan de voor die bepaalde Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW). en verzendkosten).

Beauty by Mica sluit haar  aansprakelijkheid jegens de Klant op geen enkele manier uit of beperkt deze op geen enkele manier waar het onwettig zou zijn om dit te doen.

10.2 Voor beroepsmatig handelende personen. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Beauty by Mica niet aansprakelijk, ongeacht de grond waarop een actie of procedure kan worden gebaseerd. De in dit artikel .10.2 gestelde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Beauty by Mica. Beauty by Mica is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen, zonder beperking, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie. 

1 0.3 Voor zover toegestaan ​​door toepasselijk recht en onverminderd eventuele rechten van consumenten, is Beauty by Mica alleen aansprakelijk jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst indien de Klant schriftelijk in gebreke stelt aan Beauty by Mica onverwijld, daarbij een redelijke termijn stellend waarbinnen Beauty by Mica de mogelijkheid heeft om de tekortkoming te herstellen, en Beauty by Mica er niet in slaagt om de tekortkoming binnen die termijn te herstellen (tenzij de tekortkoming niet kan worden verholpen). De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, Beauty by Mica in staat is adequaat te reageren en/of adequaat te handelen.

10.4 Voor iedere gebeurtenis die aanleiding geeft tot schadevergoeding is steeds de voorwaarde verbonden dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan ​​van de schade schriftelijk aan Beauty by Mica meldt.

10.5 Beauty by Mica is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of enige schade of verlies die de Klant heeft geleden als gevolg van overmacht, dat wil zeggen elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van Beauty by Mica of door Beauty by Mica ingeschakelde derden om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen, oorlogshandelingen of terrorisme, burgerlijke of militaire ongeregeldheden, griepuitbraken, plagen, pandemieën, epidemieën, regeringshandelingen, nucleaire of natuurrampen of daden van God, en onderbrekingen, verlies of storingen van hulpprogramma’s, communicatie- of computerdiensten (software en hardware), voor zover toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving.Dit omvat onder meer (en zonder beperking) het geval dat een door Beauty by Mica ingeschakelde derde partij niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen als gevolg van een geval van overmacht

 

ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1 Zolang Beauty by Mica  geen volledige betaling voor de Producten heeft ontvangen, behoudt Beauty by Mica de eigendom van de Producten. De Klant wordt eigenaar van het Product nadat Beauty by Mica de volledige betaling heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 12 PERSOONLIJKE GEGEVENS

12.1 Beauty by Mica zal de persoonlijke gegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid, Cookiebeleid en Gebruiksvoorwaarden zoals gepubliceerd op de Site.

 

ARTIKEL 13 SLOTBEPALINGEN

13.1 De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend uitgelegd in overeenstemming met en worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

13.2 Behoudens in geval van een geschil met een consument, zal elk geschil, ontstaan ​​naar aanleiding van of in verband met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, daaronder begrepen geschillen over het bestaan ​​en de geldigheid daarvan, indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Beauty by Mica. 

13.3 Als de Klant een consument is en woonachtig is in de Europese Unie, of in Noorwegen, IJsland of Liechtenstein, kan hij/zij een geschil mogelijk ook voorleggen aan het platform voor Europese onlinegeschillenbeslechting (“ODR”) op http:// ec.europa.eu/consumers/odr. Het ODR-platform is een webgebaseerd platform dat is ontworpen om consumenten te helpen die online producten of diensten hebben gekocht. Het biedt toegang tot onafhankelijke alternatieve geschillenbeslechtingsdiensten die consumenten doorgaans gratis kunnen gebruiken. Beauty by Mica heeft de discretie of het ermee instemt dat een klacht wordt opgelost via het ODR-platform.

13.4 In het geval dat een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de overige bepalingen worden geïnterpreteerd alsof dergelijke ongeldige bepalingen hierin niet zijn opgenomen; en dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden dan geacht te zijn vervangen door een bepaling die zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van Beauty by Mica bij het invoegen van de oorspronkelijke bepaling.

13.5 Beauty by Mica heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Wij zullen Cliënten informeren als dergelijke wijzigingen significant zijn en/of een nadelig effect hebben op de rechten en verplichtingen van Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst. In geval van significante of nadelige wijzigingen heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen voordat de wijzigingen van kracht worden en een terugbetaling te ontvangen voor alle Producten die zijn betaald maar niet ontvangen.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u na het lezen van de Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, of als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen, neem dan contact met ons op via e-mail of schriftelijk.

Beauty by Mica

Hooftstraat 57

2406 GE Alphen aan den Rijn 

Nederland

E: webshop@beautybymica.nl

KvK-nummer: 64740978

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 23 november 2021. 

BIJLAGE

Modelformulier herroeping: 

0
    0
    Winkelwagen
    Je winkelwagen is leegVerder Winkelen
    Google analytics tracking id koppelen: